برای افزودن باید عضو شوید
انتخاب زبان : فــا | En
تلفن تماس : (021) 88927127

امتحانات رفیع

خالی باشد
بازگشت به صفحه امتحانات

برگزاری دوره آمادگی آزمون بین المللی  
 
 
 
اين امتحان شامل سه قسمت خواندن و نوشتن، شنيداری و گفتاری می باشد، كه قسمت خواندن و نوشتن 50% كل نمره را تشكيل داده در حاليكه شنيداری و گفتاری هر كدام 25% نمره كل را تشكيل می دهد.
 
امتحان اول: شامل Reading & Writing مدت زمان 1 ساعت 10 دقيقه
 
متون Reading شامل متنهای كوتاه كه ممكن است درباره علائم اجتماعی عمومی (توالت عمومي، آب غيرقابل آشاميدن و زمين خيس است . ...) و مقالات غير تخصصی عمومی باشد. آزمون دهندگان بايد توانایيشان را در به كارگيری استراتژی هایی براي درك متون نشان دهند.
 
براي قسمت Writing زبان آموزان بايد بتوانند كارهای متفاوتی مانند پر كردن جاهای خالی در متن، پر كردن فرم و نوشتن يادداشت كوتاه را انجام دهند.
 
امتحان دوم: تست Listening مدت زمان 25 دقيقه
 
 
 
 
 
 

طراحی سایت و برنامه نویسی :
Rafie Higher Education Center