برای افزودن باید عضو شوید
انتخاب زبان : فــا | En
تلفن تماس : (021) 88927127

تقویم آموزشی سال 1394

خالی باشد
بازگشت به صفحه امتحانات

تقویم آموزشی سال 1394

                   بهار 1                                                             بهار 2

                            شروع ترم:                                                                                       شروع ترم:                                             

 زوج: 1394/01/16                       فرد:  1394/01/17                                                زوج: 1394/02/27                       فرد:  1394/02/28

                            پایان ترم:                                                                                         پایان ترم:

زوج:   1394/02/20                       فرد:  1394/02/21                                                 زوج:   1394/04/03                       فرد:  1394/04/02

                          مهلت ثبت نام:                                                                                 مهلت ثبت نام:

 از :   1394/12/10                          تا:   1394/12/27                                                  از:   1394/02/08                           تا:   1394/02/20

 

                تابستان 1                                                   تابستان 2

                            شروع ترم:                                                                                       شروع ترم:                                              

 زوج: 1394/04/08                       فرد:  1394/04/9                                                زوج: 1394/05/17                       فرد:  1394/05/15

                            پایان ترم:                                                                                         پایان ترم:

زوج:   1394/05/24                       فرد:  1394/05/25                                               زوج:   1394/06/28                       فرد:  1394/06/29

                          مهلت ثبت نام:                                                                                 مهلت ثبت نام:

 از :   1394/03/21                          تا:   1394/04/02                                                از:   1394/05/04                           تا:    1392/05/19

 

                   پاییز 1                                                          پاییز 2

                            شروع ترم:                                                                                       شروع ترم:                                              

 زوج: 1394/07/04                       فرد:  1394/07/05                                                زوج: 1394/08/16                       فرد:  1394/08/17

                            پایان ترم:                                                                                         پایان ترم:

زوج:   1393/08/10                       فرد:  1393/08/11                                                 زوج:   1393/09/26                       فرد:  1393/09/25

                          مهلت ثبت نام:                                                                                 مهلت ثبت نام:

 از :   1394/06/17                          تا:   1394/06/30                                                  از:   1394/07/28                           تا:   1394/08/11

 

                زمستان 1                                                   زمستان 2

                            شروع ترم:                                                                                       شروع ترم:                                              

 زوج: 1394/10/02                       فرد:  1394/10/01                                                زوج: 1394/11/14                       فرد:  1394/11/13

                            پایان ترم:                                                                                         پایان ترم:

زوج:   1393/05/18                       فرد:  1393/05/19                                                 زوج:   1393/06/29                       فرد:  1393/06/30

                          مهلت ثبت نام:                                                                                 مهلت ثبت نام:

 از :   1394/09/12                          تا:   1394/09/26                                                  از:   1394/10/27                           تا:   1394/11/08

طراحی سایت و برنامه نویسی :
Rafie Higher Education Center